Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu: 

 • Občiansky preukaz 
 • Pri dieťati do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa 
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve 
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa 

Potvrdenie o trvalom pobyte: 

 • Občiansky preukaz 
 • Správny poplatok

Zrušenie trvalého pobytu: 

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti 
 • Občiansky preukaz 
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace 
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu