Kontakty

obec_urad

 • Obecný úrad Chminianska Nová Ves
 • Chminianska Nová Ves 32
 • 082 33 

 • telefón: 051/795 85 10
 • fax: 051/795 85 10
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • IČO: 00327140
 • DIČ: 2020543162

Ekonomické oddelenie
Dagmar TOBIAŠOVÁ - ekonómka
tel.: 051/795 85 10

 • Účtovníctvo obce
 • Mzdová a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia obecných služieb
 • Podateľňa obce
 • Spisová agenda obecného úradu a obecného zastupiteľstva
 • DT

 

Matrika
Gabriela MARKUŠOVÁ - matrikárka
tel.: 051/795 85 10

 • Matričná činnosť - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva
 • Overovanie podpisov a listín
 • Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu

GM

Referentka
Agáta MIŠKUFOVÁ

tel.: 051/795 85 10

 •  

  správa daní z nehnuteľností
 • tvorba všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti
 • administratívne činnosti a evidencia v rámci stravovania dôchodcov
 • príprava inventáru v kuchyni kultúrneho domu na rôzne udalosti ( svadby, oslavy, kary... )
 • zabezpečovanie tvorby obecných polročných novín
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 • aktualizácia oznamov na obecnej tabuli
 • kopírovacie služby pre občanov

 Knižnica

 • poskytovanie knižnično-informačných služieb
 • spracovávanie knižničného fondu
 • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti knižnice
 • príprava žiadostí a projektov na získanie finančných prostriedkov a dotácií
 • výber, nakupovanie a spracovanie knižných dokumentov
 • evidencia používateľov
 • evidencia výpožičiek


AM

Pracovníci obce

GK JH JK MD

Gabriela

KOČANOVÁ

Jozef

HARNIČÁR

Jozef

KAČMARIK

Miroslav

DUDA